Saturday, February 2, 2013

Nasikh dan Mansukh Dalam Al-Quran
الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام علي أشرف الأنبياء و المرسلين
وعلي آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين ، أما بعد :

PENDAHULUAN
Nasikh : menghapuskan, iaitu dalil Al-Quran atau Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar’i atau lafaznya. Pada hakikatnya nasikh (yang menghapuskan) adalah Allah Azza wa Jalla.
Mansukh : yang dihapuskan, iaitu hukum dalil syar’i atau lafaznya yang dihapuskan.
Dalil Naql
Firman Allah swt.
مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ
Apa saja ayat yang kami nasakhkan (hapuskan)… [Al Baqarah:106]
Makna kata “ayat” di dalam firman Allah ini adalah ayat Al-Qur’an, sebagaimana penafsiran Salafussolih seperti riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid, sahabat-sahabat Ibnu Mas’ud, Abul ‘Aliyah, Muhammad bin Ka’b Al-Qurodhi, Adh-Dhahhak, ‘Atho’, As-Suddi, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnu Katsir.Firman Allah swt.
وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ
Dan apabila Kami mengganti suatu ayat di tempat ayat yang lain. (An Nahl:101)
Demikian juga ayat ini menunjukkan adanya ayat Al-Quran yang dikategorikan sebagai nasikh dan mansukh, Ayat yang Allah jadikan pengganti adalah ayat nasikh dan ayat yang digantikan adalah ayat mansukh.
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
“Apa sahaja ayat keterangan yang Kami mansukhkan (batalkan) atau yang Kami tinggalkan (atau tangguhkan), Kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya.” (Surah Al-Baqarah: ayat 106)
Ibn Katsir menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menafikan Nasikh-Mansukh, karana ia menetapkan hukum sesuai kehendak-Nya dan melakukan apa saja sesuai dengan keinginan-Nya. Hal ini, pula ditegaskan oleh Quraish Shihab, bahwa Allah tidak menasakh dalam erti membatalkan suatu hukum yang dikandung oleh satu ayat, kecuali Allah akan mendatangkan ayat lain yang mengandungi hukum lain yang lebih baik atau serupaHIKMAH ADANYA NASKH
Adanya nasikh-mansukh tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya al-Quran itu sendiri dan tujuan yang ingin dicapainya. Turunnya kitab suci al-Quran tidak terjadi sekaligus, tapi beransur-ansur dalam waktu 20 tahun lebih. Hal ini memang dipersoalkan manusia ketika itu, lalu al-Quran sendiri menjawab, penurunan ayat secara beransur atau berperingkat itu adalah untuk pemantapan, khususnya di bidang hukum.
Dalam hal ini Syekh al-Qasimi berkata, sesungguhnya al-Khalik yang maha suci lagi maha tinggi mendidik bangsa Arab selama 23 tahun dalam proses tadarruj (berperingkat) sehingga mencapai kesempurnaannya. Hukum-hukum itu mulanya bersifat kedaerahan, kemudian secara berperingkat diganti Allah dengan yang lain, sehingga bersifat universal atau menyeluruh. Demikianlah Sunnatullah berlaku terhadap orang perseorangan dan bangsa-bangsa dengan sama.
Jika engkau memperhatikan alam yang hidup ini, engkau pasti akan mengetahui bahawa nasakh (penghapusan) adalah undang-undang alami yang lazim, baik dalam bidang material maupun spiritual, seperti proses kejadian manusia dari unsur-unsur sperma dan telur kemudian menjadi janin, lalu berubah menjadi anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, kemudian orang tua dan seterusnya.
Setiap proses peredaran (keadaan) itu merupakan bukti nyata, dalam alam ini selalu berjalan proses tersebut secara rutin. Dan kalau nasakh yang terjadi pada alam raya ini tidak lagi diengkari terjadinya, mengapa kita mempersoalkan adanya penghapusan dan proses pengembangan serta tadarruj dari yang rendah ke yang lebih tinggi? Apakah seorang berpendapat bahawa yang bijaksana langsung membebani bangsa Arab yang masih dalam proses permulaan itu, dengan beban-beban yang hanya patut bagi suatu bangsa yang telah mencapai kemajuan dan kesempurnaan dalam kebudayaan yang tinggi. Kalau pemiikiran seperti ini tidak diucapkan seorang yang berakal, maka bagaimana hal itu akan dilakukan Allah swt. Yang maha menentukan hukum, memberikan beban kepada suatu bangsa yang masih dalam proses permulaan dengan beban yang tidak boleh dilakukan.
Syariat Allah adalah diturunkan dari rahmatNya. Dialah yang maha mengetahui kemaslahatan hidup hambaNya. Melalui syariatNya, Dia mendidik manusia hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat.
1.   Menghilangkan kekeliruan.
2.   Kesempurnaan Agama Islam yang mampu menyempurnakan keperluan manusia. 
3.   Memelihara kepentingan hamba.
4.   Menghilangkan kekeliruan dan kesamaran dalam perundangan syariat.
5.   Memberi kemudahan untuk beramal
6.   Memberi keringanan kepada manusia
7.   Ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak.

SYARAT- SYARAT BERLAKUNYA NASAKH DAN MANSUKH :
Ø Hendaklah hukum yang mansukh adalah hukum syara'
Ø Hujah penghapusan hukum tersebut hendaklah di turunkan terkemudian daripada hukum yang mansukh 
Ø Perintah atau larangan yang mansukh tidak terhad kepada waktu-waktu yang tertentu.
Ø Hanya berlaku pada perkara perintah dan larangan.
Ø Tidak menyentuh masalah akidah, Zat dan sifat-sifat Allah,serta para rasulNya serta kejadian hari akhirat kerana perkara-perkara ini tetap dan tidak berubah
Ø Tidak juga berhubungkait dengan etika dan akhlak serta perkara-perkara asas dalam ibadah dan muamalat

KATEGORI NASIKH-MANSUH
1-Al-Quran dimansukh dengan Al-Quran.
2-Al-Quran dimansukh dengan Sunnah.
3-Sunnah dimansukh dengan Al-Quran.
4-Sunnah dimansukh dengan Sunnah.

1. Al-Quran Dimansukh Dengan Al-Quran.
Nasakh ini disepakati adanya oleh para ulama’, adapun orang yang beranggapan tidak ada ayat mansukh di dalam Al-Quran.
Contohnya adalah ayat 65, yang mansukh oleh ayat 66 dari surat Al-Anfal, sebagaimana telah kami sampaikan di atas. Contoh lain: firman Allah s.w.t.


Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tiada memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al Mujadilah :12)
Ayat ini menunjukkan kewajiban sedekah bagi yang mampu sebelum berbisik-bisik dengan Rasulullah s.a.w. Kemudian ayat ini dimansukh dengan ayat berikutnya yang menghapuskan kewajiban tersebut. Di dalam Tafsir Ibnu Katsir. Allah Azza wa Jalla firmanNya:

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Al Mujadilah:13]

2. Al-Quran Dimansukh Dengan As-Sunnah.
Kategori ini ada dua bagian:
a). Al-Qur’an dimansukh dengan Sunnah (hadits) Mutawatir.
Pada bahagian ini ulama berselisih. Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau menyatakan: “Al-Quran tidak dinaskh (dihapus) kecuali oleh Al-Qur’an yang datang setelahnya…”. Namun Sheikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi rahimahullah berkata: “(Berdasarkan) penelitian, boleh dan terjadi naskh Al-Quran dengan Sunnah Mutawatir, contohnya: dihapusnya ayat 5 kali penyusuan dengan Sunnah Mutawatir, dihapusnya surat Al-Khulu’ dan Al-Hafd dengan Sunnah Mutawatir. Dan banyak contoh lainnya”.
b). Al-Qur’an dimansukh dengan Sunnah (hadits) Ahad.
Contohnya:
Firman Allah S.W.T

Katakanlah:"Aku tidak mendapati dalam wahyu yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karana sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang disembelih atas nama selain Allah. [Al An’am :145]
Ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang diharamkan semasa ayat ini diturunkan hanyalah empat jenis di atas. Ini bererti, di semasa itu, daging keldai jinak boleh dimakan, berdasarkan ayat ini. Kemudian kebolehan ini dihapuskan hukumnya oleh hadis-hadis sahih yang datang kemudian yang mengharamkan daging keldai jinak.
Kerana ayat di atas termasuk surat Al-An’am, yang merupakan surat Makiyyah, yang turun sebelum hijrah, dengan kesepakatan ulama. Adapun pengharaman daging keldai jinak dengan Sunnah terjadi setelah itu di Khaibar.
Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam didatangi oleh seseorang yang datang, lalu mengatakan: “Keldai-keldai telah dimakan”. Kemudian datang lagi kepada beliau seseorang yang datang, lalu mengatakan: “Keldai-keldai telah dimakan”.
Kemudian datang lagi kepada beliau seseorang yang datang, lalu mengatakan: “Keldai-keldai telah dimakan”. Kemudian beliau memerintahkan seorang penyeru, lalu dia menyeru di kalangan orang ramai: “Sesungguhnya Allah dan RasulNya melarang kamu dari daging keldai jinak, sesungguhnya ia kotor dan najis”. Maka periuk-periuk dibalikkan, sedangkan periuk-periuk itu mendidih (berisi) daging (keldai jinak).
Antara ayat di atas dengan hadits yang mengharamkan daging keldai jinak tidak bertentangan, kerana waktu keduanya berbeza. Di saat ayat di atas turun, daging keldai jinak halal, kerana yang diharamkan hanyalah empat jenis makanan. Kemudian setelah itu datang pengharaman daging keldai jinak.

3. As-Sunnah Dimansukh Dengan Al-Qur’an.
Contoh jenis ini adalah: syariat solat menghadap Baitul Maqdis, yang ini berdasarkan Sunnah, dihapuskannya dengan firman Allah Azza wa Jalla.


Kerap kali Kami melihat engkau (wahai Muhammad), berulang-ulang mengadah ke langit, maka Kami benarkan engkau berpaling mengadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah masjid Al-Haram (tempat letaknya Kaabah); dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberikan Kitab, mereka mengetahui bahawa perkara (berkiblat ke Kaabah) itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka; dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. [Al Baqarah :144]

4. As-Sunnah Dimansukh Dengan As-Sunnah.
Contoh: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dengan penjelasan di atas jelaslah bahawa di dalam Al-Quran ada nasikh (ayat yang menghapus hukum yang sudah ada sebelumnya) dan mansukh (ayat yang dihapus) hukumnya atau lafaznya.

KATEGORI NASAKH
Terdapat tiga kategori nasakh secara umum.
1.           Nash Yang Mansukh Hukumnya, Namun Lafazhnya Tetap.
Inilah adalah kategori nasakh mansukh yang paling banyak. Iaitu hukum syarak dihapuskan, tidak diamalkan, namun lafaznya tetap.
Hikmah nasakh ini adalah tetapnya pahala membaca ayat tersebut dan mengingatkan umat tentang hikmah naskh, terlebih dalam hukum yang diringankan dan dimudahkan.

Contohnya Allah berfirman di dalam al-Quran.

Wahai Nabi, ransangkanlah orang-orang yang beriman itu untuk berperang. Jika ada di antara kamu dua puluh yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan dua ratus orang (dari pihak musuh yang kafir itu); dan jika ada di antara kamu seratus orang, nescaya mereka dapat menewaskan seribu orang dari golongan yang kafir, disebabkan mereka (yang kafir itu) orang-orang yang tidak mengerti. [Al Anfal :65]
Ayat ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang-orang kafir. Dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir.

Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya.


Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui padamu bahwa ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. [Al Anfal :66]
Abdullah bin Abbas berkata:
Ketika turun (firman Allah): “Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh” (Al-Anfal: 65), hal itu berat atas umat Islam, iaitu ketika diwajibkan atas mereka, bahawa satu orang tidak boleh lari menghadapi 10 (musuh). Kemudian datanglah keringanan, Allah berfirman: “Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui padamu bahawa ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang.” (Al-Anfal: 66)
Inilah contoh hukum yang mansukh di dalam Al-Quran. Penjelasan mansukhnya hukum dalam ayat 65 surat Al-Anfal di atas, selain dari Ibnu Abbas, juga diriwayatkan dari Mujahid, Atha’, ‘Ikrimah, Al-Hasan Al-Bashri, Zaid bin Aslam, ‘Atho Al-Khurosani, Adh-Dhohhak, dan lainnya. Orang yang menolak adanya mansukh dalam Al-Quran telah menyelisihi penafsiran mereka.

2. Nash Yang Mansukh Lafaznya, Namun Hukumnya Tetap.
Hikmah nasakh ini adalah agar ketaatan umat kepada Allah dilaksanakan, iaitu dalam melakukan ketaatan dari sumber yang zhanni rajih (persangkaan kuat), iaitu sebagian dari As-Sunnah, bukan dari sumber yang seluruhnya yaqin, iaitu Al-Quran. Sebagaimana Nabi Ibrahim a.s bersegera melaksanakan penyembelihan terhadap anaknya, Nabi Ismail, dengan datangnya wahyu dalam mimpi.
Selain itu, di antara hikmahnya adalah apa yang dikatakan oleh Sheikh Muhammad bin Shalih Al-Uthsaimin rahimahullah. Beliau berkata “Hikmah naskh lafaz tanpa (naskh) hukumnya adalah untuk menguji umat terhadap amalan yang tidak mereka dapati di dalam Al-Qur’an, dan mewujudkan keimanan mereka dengan apa yang Allah turunkan. Berbeza dengan orang-orang Yahudi yang berusaha menutupi nash rejam di dalam Taurat”.
Contoh jenis naskh ini adalah ayat rajm Umar bin Al-Khathab berkata:
Sesungguhnya aku khuatir, zaman akan datang terhadap manusia sehingga seseorang akan berkata: “Kita tidak mendapati rejam di dalam kitab Allah”, sehingga mereka menjadi sesat dengan sebab meninggalkan satu kewajipan yang telah diturunkan oleh Allah. Ingatlah, sesungguhnya rejam adalah haq atas orang yang berzina dan dia telah menikah, jika terbukti, atau ada kehamilan, atau ada pengakuan”.
Sufyan berkata: “Demikianalh yang aku ingat”. “Ingatlah, Rasulullah s.a.w telah melakukan rejam, dan kita telah melakukan rejam setelah beliau”. (Bukhari, Muslim)

Adapun lafaz ayat rejam, disebutkan oleh sebahagian riwayat dengan bunyi:


Laki-laki yang sudah menikah dan wanita yang sudah menikah jika berzina, maka rajamlah keduanya sungguh-sungguh, sebagai hukuman yang mengandung pelajaran dari Allah, dan Allah Maha Agung, Maha Bijaksana.

3. Nash Yang Mansukh Hukumnya Dan Lafaznya
Contoh : ayat yang menyatakan 10 kali penyusuan mengharamkan pernikahan.
Aisyah berkata:
Dahulu di dalam apa yang telah diturunkan di antara Al-Qur’an adalah: “Sepuluh kali penyusuan yang diketahui, mengharamkan”, kemudian itu dinaskh (dihapuskan) dengan: “Lima kali penyusuan yang diketahui”. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam wafat dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Qur’an. (Muslim)

Makna perkataan Aisyah “dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Qur’an” adalah:
Iaitu : Dibaca hukumnya, namun lafazhnya tidak.
Atau : Orang yang belum kesampaian naskh bacaannya, masih tetap membacanya.
PENDAPAT MENGENAI NASAKH & MANSUKH SERTA DALIL KETETAPANNYA
1. Pendapat Orang Yahudi
ž Yahudi mengiktiraf adanya nasakh kerana menurut mereka, nasakh mengandungi konsep al-bada', yakni muncul selepas tersembunyi. Menurut konsep ini, bangsa Yahudi mempercayai nasakh terjadi dengan tidak mempunyai hikmah disebaliknya,

2. Pendapat Golongan Syiah Rafidah
ž Puak syiah ini sangat berlebihan dalam menetapkan nasakh. Mereka menggunakan kata-kata dusta yang disandarkan kepada Saidina Ali serta turut menggunakan firman Allah sebagai alasan:
          “Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakiNya dan Dia juga menetapkan apa jua yang dikehendaki olehNya.”
          (Ar-Ra'd: 39)
ž Berdasarkan ayat ini, puak syiah rafidah berpendapat Allah sentiasa boleh menghapuskan dan menetapkan mana-mana ayat. Fahaman seperti ini sesat lagi menyesatkan serta terpesong dari ajaran Al-Quran. Maksud sebenar ayat ini adalah Allah menghapuskan sesuatu yang dipandang perlu dan menetapkan penggantinya jika ianya megandungi maslahat.

3. Pendapat Abu Musa al-Asfahani
Beliau adalah pemegang mazhab mu'tazilah. Menurut beliau, nasakh boleh berlaku secara aqliah, tetapi tidak pada syara'. Ada yang mengatakan Abu Musa menolak sepenuhnya berlakunya nasakh dan mansukh dalam al-Quran berdasarkan firman Allah:
“(Al-Quran) yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya; ia diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana Lagi Maha Terpuji” (Fussilat:42)
ž Berdasarkan dalil ini, hukum-hukum  dalam Al-Quran menurut beliau tidak akan dibatalkan untuk selamanya. dan ayat-ayat tentag nasakh di anggap sebagai takhsis (pengecualian)
ž Pendapat ini juga tidak boleh di terima kerana maksud sebenar ayat yang menjadi hujah Abu Musa menyatakan bahawa tidak ada kitab-kitab samawi yang membatalkan Al-Quran dan tidak ada sesuatu yang datang sesudah Al-Quran untuk membatalkannya.

4. Pendapat Jumhur Ulama
ž Jumhur berpendapat nasakh adalah perkara yang diterima akal dan telah pun berlaku dalam hukum-hukum syariat. Ini adalah kerana:
ž a. Perbuatan-perbuatan Allah tidak bergantung dengan sesuatu alasan ataupun matlamat. Allah berhak memerintahkan sesuatu pada suatu masa, kemudian menegahnya pada masa yang lain berdasarkan sifatNya yang Maha Mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambaNya.
ž b. Nas-nas Al-Quran yang menunjukkan berlakunya nasakh:
          Dan apabila Kami tukarkan satu ayat (al-Quran ) untuk menggantikan ayat yang lain, (yg di mansukhkan) dan Allah memang mengetahui akan apa yang diturunkan olehNya. Maka berkata (mereka yg kafir): sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanyalah seorang pendusta, sedangkan mereka (yg kafir itu) tidak mengetahui hakikat sebenarnya" (An-Nahl: 101)

ž Dalam Surah Al-Baqarah, ayat 106 dinyatakan:
"apa sahaja ayat keterangan yang Kami mansukhkan (batalkan) atau Kami tinggalkan (atau tangguhkan), kami datangkan ganti yang lebih baik darinya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu?"

No comments:

Post a Comment